Informacja podstawowa dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjentów PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA

Administrator danych:
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA
ul. Kryształowa nr 2 lok. U 3, 20-582 Lublin

Cele przetwarzania:
• Profilaktyka zdrowotna, zapewnienie opieki zdrowotnej i leczenia
• Diagnoza medyczna i leczenie
• Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej
• Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzanie systemami i usługami zabezpieczenia społecznego
• Realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
• Dochodzenie roszczeń
• Zawarcie i wykonanie umowy
• Tworzenie zestawień, analiz, statystyk
• Rozpatrywanie reklamacji

Podstawy prawne przetwarzania:
Przepisy prawa
Uzasadniony interes Administratora
Umowa
Twoja zgoda

Odbiorcy danych:
• Podmioty przetwarzające dane w imieniu PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA
• Podmioty działające w oparciu o przepisy prawa
• Inni Administratorzy

Prawa związane z przetwarzaniem danych:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
• inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych Pacjentów
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA ul. Kryształowa nr 2 lok. U 3, 20-582 Lublin (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Kryształowa nr 2 lok. U 3, 20-582 Lublin
- przez e-mail: gabinet@cristaldent.pl
- telefonicznie: 81 532 44 64

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA będzie przetwarzać dane osobowe Pacjentów w następujących celach i na wskazanej podstawie:
- profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia (art. 9 ust. 2 lit. h w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) - cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z procesem informowania Pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta do celów profilaktyki zdrowotnej jest niezbędne tylko wtedy, jeżeli jest uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta lub czynnikami ryzyka lub rokowaniami co do niego zawartymi w dokumentacji medycznej, którą dysponuje Administrator;
- diagnozy medycznej i leczenia (art. 9 ust. 2 lit. h w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)  - cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;
- zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) – cel ten obejmuje
- rejestrację Pacjentów, zapewnienie jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie satysfakcji Pacjentów, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, odbieranie i archiwizacja oświadczeń woli Pacjentów, weryfikację uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej; wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego; wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy różnymi jednostkami w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej;
- zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 2 lit h  RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) - cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem  wystawiania zaświadczeń lekarskich;
- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności obejmujących prowadzenie dokumentacji medycznej,  wystawianie i  przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 c RODO);
- prawnie uzasadnionego interesu - w celu dochodzenia roszczeń związanych z udzielonymi świadczeniami (art. 6 ust. 1 f RODO);
- zawarcia i  wykonania łączącej nas umowy, w  tym zapewnienia poprawnej jakości − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Czas przetwarzania
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA będzie przetwarzać dane osobowe Pacjentów przez czas, w którym przepisy obowiązują przechowywać te dane lub przez czas, w  którym PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku lub też przez czas upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z udzielonymi świadczeniami.

4. Odbiorcy danych
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA będzie przekazywać dane osobowe Pacjentów:
- innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: doradcy zewnętrzni, dostawcy usług IT, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
- podmiotom działającym w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem;
- innym administratorom, w szczególności podmiotom prowadzącym działalność leczniczą.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA może przekazywać  dane osobowe Pacjentów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłącznie w uzasadnionych prawem przypadkach.
Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków: (i) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (ii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, (iii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych.

6. Prawa Pacjentów związane z przetwarzaniem danych osobowych
Pacjentom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili Pacjent ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie jego zgody,
b. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli zadaniem Pacjenta nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał jego dane, Pacjent może żądać, aby zostały one usunięte,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Pacjent może zażądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pacjentem działań, jeżeli jego zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Pacjent nie chce żeby Administrator je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pacjenta sprzeciwu względem przetwarzania danych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Pacjenta, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że wykaże że podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec praw Pacjenta lub też że dane Pacjenta są niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pacjent może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrealizuje to prawo tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody Pacjenta.

Aby skorzystać z powyższych praw, Pacjent powinien skontaktować się z Administratorem - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim dane Pacjenta są przetwarzane na podstawie zgody  – Pacjent ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu
Pacjentowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pacjenta danych jest niezbędne do udzielenia świadczenia w ramach profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia oraz postawienia diagnozy medycznej i podjęcia leczenia lub też jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 

Informacja podstawowa dotycząca przetwarzania danych osobowych Pacjentów PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA
Administrator danych PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA
ul. Kryształowa nr 2 lok. U 3, 20-582 Lublin

Cele przetwarzania:
• Profilaktyka zdrowotna, zapewnienie opieki zdrowotnej i leczenia
• Diagnoza medyczna i leczenie
• Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej
• Realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
• Dochodzenie roszczeń
• Zawarcie i wykonanie umowy
• Tworzenie zestawień, analiz, statystyk
• Rozpatrywanie reklamacji

Podstawy prawne przetwarzania:
Przepisy prawa
Uzasadniony interes Administratora
Umowa
Twoja zgoda

Odbiorcy danych:
• Podmioty przetwarzające dane w imieniu PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA
• Podmioty działające w oparciu o przepisy prawa
• Inni Administratorzy

Prawa związane z przetwarzaniem danych:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
• inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych Pacjentów
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA ul. Kryształowa nr 2 lok. U 3, 20-582 Lublin (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Kryształowa nr 2 lok. U 3, 20-582 Lublin
- przez e-mail: gabinet@cristaldent.pl
- telefonicznie: 81 532 44 64

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA będzie przetwarzać dane osobowe Pacjentów w następujących celach i na wskazanej podstawie:
- profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia (art. 9 ust. 2 lit. h w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) - cel ten obejmuje m.in. przetwarzanie związane z procesem informowania Pacjenta o możliwości udzielenia świadczenia, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych. Przetwarzanie danych osobowych Pacjenta do celów profilaktyki zdrowotnej jest niezbędne tylko wtedy, jeżeli jest uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta lub czynnikami ryzyka lub rokowaniami co do niego zawartymi w dokumentacji medycznej, którą dysponuje Administrator;
- diagnozy medycznej i leczenia (art. 9 ust. 2 lit. h w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)  - cel ten obejmuje w szczególności przetwarzanie związane procesem udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;
- zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h w związku z art.3 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) – cel ten obejmuje
- rejestrację Pacjentów, zapewnienie jakości udzielania świadczeń, m.in. poprzez badanie satysfakcji Pacjentów, zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej, w procesie koordynacji udzielania świadczeń, co może obejmować m.in. przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, które mają wpływ na udzielenie oczekiwanego świadczenia, odbieranie i archiwizacja oświadczeń woli Pacjentów, weryfikację uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej; wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego; wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta pomiędzy różnymi jednostkami w celu zapewnia ciągłości opieki zdrowotnej;
- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności obejmujących prowadzenie dokumentacji medycznej,  wystawianie i  przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 c RODO);
- prawnie uzasadnionego interesu - w celu dochodzenia roszczeń związanych z udzielonymi świadczeniami (art. 6 ust. 1 f RODO);
- zawarcia i  wykonania łączącej nas umowy, w  tym zapewnienia poprawnej jakości − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Czas przetwarzania
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA będzie przetwarzać dane osobowe Pacjentów przez czas, w którym przepisy obowiązują przechowywać te dane lub przez czas, w  którym PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku lub też przez czas upływu terminu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z udzielonymi świadczeniami.

4. Odbiorcy danych
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA będzie przekazywać dane osobowe Pacjentów:
- innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: doradcy zewnętrzni, dostawcy usług IT, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
- podmiotom działającym w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem;
- innym administratorom, w szczególności podmiotom prowadzącym działalność leczniczą.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA może przekazywać  dane osobowe Pacjentów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłącznie w uzasadnionych prawem przypadkach.
Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków: (i) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony (ii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, (iii) przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych.

6. Prawa Pacjentów związane z przetwarzaniem danych osobowych
Pacjentom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili Pacjent ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzane są na podstawie jego zgody,
b. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli zadaniem Pacjenta nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał jego dane, Pacjent może żądać, aby zostały one usunięte,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Pacjent może zażądać aby Administrator ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pacjentem działań, jeżeli jego zdaniem Administrator ma nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Pacjent nie chce żeby Administrator je usunął, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pacjenta sprzeciwu względem przetwarzania danych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Pacjenta, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza dane na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że wykaże że podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec praw Pacjenta lub też że dane Pacjenta są niezbędne Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Pacjent może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrealizuje to prawo tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody Pacjenta.

Aby skorzystać z powyższych praw, Pacjent powinien skontaktować się z Administratorem - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim dane Pacjenta są przetwarzane na podstawie zgody  – Pacjent ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Administratora - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu
Pacjentowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Pacjenta danych jest niezbędne do udzielenia świadczenia w ramach profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej i leczenia oraz postawienia diagnozy medycznej i podjęcia leczenia lub też jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahentów PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA
Administrator danych PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA
ul. Kryształowa nr 2 lok. U 3, 20-582 Lublin

Cele przetwarzania:
• Zawarcie i wykonanie umowy
• Realizacja ciążących na Administratorze obowiązków prawnych
• Dochodzenie roszczeń
• Weryfikacja wiarygodności płatniczej
• Tworzenie zestawień, analiz, statystyk

Podstawy prawne przetwarzania:
Obowiązek prawny
Umowa
Twoja zgoda
Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych:
• Podmioty przetwarzające dane w imieniu PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA
• Podmioty działające w oparciu o przepisy prawa
• Inni Administratorzy

Prawa związane z przetwarzaniem danych:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
• inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kontrahentów
PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie PRAKTYKA DENTYSTYCZNA ANNA BOCHIŃSKA ul. Kryształowa nr 2 lok. U 3, 20-582 Lublin (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Kryształowa nr 2 lok. U 3, 20-582 Lublin
- przez e-mail: gabinet@cristaldent.pl
- telefonicznie: 81 532 44 64

2. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz czas przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach, na wskazanej podstawie i przez następujący okres:
- zawarcia i  wykonania łączącej nas umowy − przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności obejmujących wystawianie i  przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych - przez czas wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 c RODO) lub przez czas, w  którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe lub przez czas, w  którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów, co związane jest z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 f RODO);
- w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi − przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, co związane jest z naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 f RODO);
- weryfikacji wiarygodności płatniczej - przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu umowy oraz do rozpatrywania związanych z  tym reklamacji, co związane jest z wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
-  innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, takim jak: doradcy zewnętrzni, dostawcy usług IT, przewoźnicy, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;
- podmiotom działającym w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem;
- innym administratorom takim jak: podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, biurom informacji gospodarczej.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
c. prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli Twoim zadaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, chyba że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami  - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z nami osoba uprawniona do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody  – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres emailowy - dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.